جزئیات واحد درسی

فارسی بخوانیم پایه اول

هزینه اشتراک یکسال: 150,000ريال
تخفیف: % 20
مالیات: % 10
مبلغ قابل پرداخت: 132,000ريال

فارسی بخوانیم پایه اول