جزئیات واحد درسی

فارسی مهارتهای نوشتن پایه اول

هزینه اشتراک یکسال: 150,000ريال
تخفیف: % 30
مالیات: % 10
مبلغ قابل پرداخت: 115,500ريال

فارسی مهارتهای نوشتن پایه اول