جزئیات واحد درسی

ریاضی پایه اول

هزینه اشتراک یکسال: 150,000ريال
تخفیف: % 0
مالیات: % 0
مبلغ قابل پرداخت: 150,000ريال

ریاضی پایه اول