جزئیات واحد درسی

علوم تجربی پایه اول

هزینه اشتراک یکسال: 150,000ريال
تخفیف: % 0
مالیات: % 0
مبلغ قابل پرداخت: 150,000ريال

علوم تجربی پایه اول