انتخاب واحد

 فارسی بخوانیم پایه اول
اشتراک یکساله مبلغ 132000 ریال

 فارسی مهارتهای نوشتن پایه اول
اشتراک یکساله مبلغ 115500 ریال

 ریاضی پایه اول
اشتراک یکساله مبلغ 150000 ریال

 علوم تجربی پایه اول
اشتراک یکساله مبلغ 150000 ریال

 قرآن پایه اول
اشتراک یکساله مبلغ 150000 ریال